Alternate Text English Language
Alternate Text

برش CNC

Alternate Text

از این دستگاه برای برش ورق‌های مورد استفاده در ساخت تجهیزات ثابت استفاده می‌شود. این دستگاه تمام اتوماتیک بوده و برای برش ورق با هر شکل خاص از فایل ارائه شده کامپیوتری واحد مهندسی استفاده می‌نماید. بدین ترتیب که شکل مورد نظر توسط نرم افزار در واحد مهندسی تهیه شده و فایل به دستگاه انتقال می‌یابد و بدین ترتیب برشکاری انجام می‌گردد. این دستگاه قابلیت برش ورق‌های C.S تا ضخامت 260 میلی‌متر و ورق‌های S.S تا ضخامت 60 میلی‌متر را دارا است.