Alternate Text English Language
Alternate Text

دستگاه کلد

Alternate Text

شرکت IPS با داشتن دستگاه Clad توانایی ایجاد پوشش‌های استیل و Clad برای سطح خارجی و یا داخلی مخازن را دارد. این دستگاه مانند دستگاه جوش زیر پودری عمل کرده با این تفاوت که با تزریق تسمه‌های جوشکاری به روش Overlay عملیات پوشش مخازن که در شرایط Sour Service کار می‌کنند را انجام می‌دهد. محدوده‌کاری این دستگاه تا ارتفاع 8 متر و طول 4 متر است