Alternate Text English Language
Alternate Text

دستگاه پخ‌زنی

Alternate Text

از این دستگاه برای پخ زنی و به سازی قطعات استفاده می‌شود. در مخازن جدار ضخیم از این دستگاه برای ایجاد پخ Detailهای جوشکاری به روی درز جوش‌های طولی و شعاعی ورق‌های بدنه و درز جوش شعاعی هد مخازن استفاده می‌شود. برای کف تراشی و کاهش طول نیز این دستگاه کاربرد دارد.