Alternate Text English Language
Alternate Text

همکاری با شرکت هلندی Bluewater در ساخت SPM

Alternate Text

شرکت  IPS با توجه به تجربه ساخت  SPM برای شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران قرارداد همکاری مشترک با شرکت هلندی Bluewater  در زمینه طراحی و ساخت  SPM به صورت مشترک امضاء نموده است و به زودی فعالیت‌های مهندسی و ساخت را آغاز خوهد نمود..